Author(s): Zhiqiang Lin , Xuxian Jiang, Dongyan Xu, Xiangyu Zhang

Download: Paper (PDF)

Date: 8 Feb 2008

Document Type: Reports

Associated Event: NDSS Symposium 2008