Author(s): Zhiyun Qian, Zhuoqing Mao, Yinglian Xie, Fang Yu

Download: Paper (PDF)

Date: 1 Mar 2010

Document Type: Reports

Associated Event: NDSS Symposium 2010