Ziwen Wan (UC Irvine), Junjie Shen (UC Irvine), Jalen Chuang (UC Irvine), Xin Xia (UCLA), Joshua Garcia (UC Irvine), Jiaqi Ma (UCLA) and Qi Alfred Chen (UC Irvine)

View More Papers

LogicMEM: Automatic Profile Generation for Binary-Only Memory Forensics via...

Zhenxiao Qi (UC Riverside), Yu Qu (UC Riverside), Heng Yin (UC Riverside)

Read More

What Storage? An Empirical Analysis of Web Storage in...

Zubair Ahmad (Università Ca’ Foscari Venezia), Samuele Casarin (Università Ca’ Foscari Venezia), and Stefano Calzavara (Università Ca’ Foscari Venezia)

Read More

“Mind your own cryptocurrency!”

Abbas Acar, Ege Tekiner, Selcuk Uluagac (Florida International University)

Read More